Avatud 9.00 - 17.00 |

Müügitingimused

1. MÜÜGITINGIMUSED JA KEHTIVUS

1.1. Müügitingimused kehtivad KG Kaubandus OÜ veebipoe klientide (edaspidi Klient)
ja www.viimsiturg.ee omaniku KG Kaubandus OÜ (edaspidi viimsiturg.ee) vahel
kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2. Müügitingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega
ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega
täiendatud.
1.3. viimsiturg.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt
muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise,
teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil.
Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud
informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.viimsiturg.ee. Kui Klient
edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks
kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või
käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.4. viimsiturg.ee ja Klient soovivad kaubelda viimsiturg.ee veebilehekülje
www.viimsiturg.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel.
viimsiturg.ee veebipoes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab
Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.
2. HINNAKIRI

2.1. KG Kaubandus OÜ veebipoes müüdavate toodete hinnad on välja toodud eurodes
ilma transpordikuluta ning sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2. Transpordi hind sõltub tellitava kauba kaalus ja suurusest, kulleri
valikust (Smartpost). Transpordi hind määratakse tellimuse (kinnitusel / arvel).
2.3. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele
sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele,
tuleb teha erinevad tellimused.
2.4. KG Kaubandus OÜ jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma
tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel
kajastatud tellimuse vormistamise momendil.
3. TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile “Lisa ostukorvi”.
3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb klikkida nuppu „Kassasse“.
3.3. Tellimuse tasumine toimub kas ülekandega KG Kaubandus arveldusarvele 100%
summas vastavalt esitatavale tellimus-arvele või pangalingi
kaudu (Swed, Danske, SEB U-Net).
4. TOODETE KOHALE TOIMETAMINE

4.1. Tooted toimetatakse kohale pakendis, vastavalt toote iseloomule võib olla toimetatud
ka detailidena.
4.2. Tellimuse kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui vähemalt 50% tellimuse
summast on tasutud tellimuse esitamise päeval. Tarneaeg lükkub edasi tellimuse
esitamise ja laekumise vahele jäävate päevade võrra.
4.3. viimsiturg.ee kohustub Klienti teavitama tarneaja muutumisest esimesel võimalusel
pärast informatsiooni saamist.
4.4. Pärast seda kui Kliendi tellimus on viimsiturg.ee logistikakeskusesse saabunud
ja sorteeritud, antakse kaup üle kulleritele ning toimetakse see eelnevalt telefoni või
e-maili teel kokkulepitud ajal tellimuse vormistamisel märgitud aadressile.
4.5. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama
viimsiturg.ee-d koheselt enne kohaletoomist.
4.6. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja
arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. viimsiturg.ee ja kullerfirma ei
vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul,
kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud
andmete ebatäpsusest.
4.7. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata informatsioon e-posti
aadressile pood@viimsiturg.ee.
5. TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA TOOTE TAGASTAMINE

5.1. Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest
(välja arvatud eritellimus p5.8.).
5.2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis, kauba väärtus ei tohi
olla vähenenud ning taganemisavaldus peab olema KG Kaubandus OÜ-le saadetud
kirjalikult aadressil pood@viimsiturg.ee.
5.3. Avaldusse tuleb märkida tellimuse number.
5.4. KG Kaubandus OÜ-l on õigus esitada Kliendile kahjunõue, kui toode on tagastamisel
saanud kahjustusi.
5.5. Ettemaks tühistatud tellimuse (va transpordikulu) eest tagastatakse Kliendi
pangakontole 14 päeva jooksul peale avalduse esitamist e-posti aadressile
pood@viimsiturg.ee, eeldusel, et kaup tagastatakse selle aja piires
KG Kaubandus OÜ lattu.
5.6. Kauba tagastamise kulu 10€ ulatuses kannab Klient, va punkt 5.7.
5.7. KG Kaubandus OÜ kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega,
mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi
avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st valet toodet).
5.8. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt
toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku
või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud
asjaoludest jätab KG Kaubandus OÜ endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse
vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga
ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Klient ei
ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus
tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud
situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.
5.9. Juhul kui Klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote
ostmise vastu, on Kliendil õigus oma tellimus tühistada edastades aadressile
pood@viimsiturg.ee vastavasisulise avalduse. Kliendi poolt tasutud ettemaks
tagastatakse 14. päeva jooksul peale Kliendi poolt vastava avalduse esitamist.
5.10. KG Kaubandus OÜ jätab endale õiguse mitte tühistada Kliendi tellimust ning mitte
vastu võtta tagastatud kaupa juhul, kui ostetud materjalid olid spetsiaalselt tellitud
Kliendi jaoks eritellimuse alusel. Eritellimuseks loetakse:
– tootjalt spetsiaalselt kliendi jaoks tellitud eritooted, mis on tellitud lähtuvalt
kliendi erisoovist ning mis ei esine KG Kaubandus OÜ tavasortimendis;
– hulgitellimusi, mis on vormistatud pärast näidise saatmist ning heakskiitu
Kliendi poolt.
5.11. KG Kaubandus OÜ jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui:
– tellitud kaup on tarnija laos otsas ning Klient ei ole nõus
KG Kaubandus OÜ poolt pakutava asendustootega;
– kui viimsiturg.ee arvelduskontole ei ole laekunud ettemaksu tellimuse
täitmiseks.

6. PRETENSIOONI ESITAMISE AEG JA KORD

6.1. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama viimsiturg.ee probleemist
e-posti aadressil pood@viimsiturg.ee ning esitama järgmise informatsiooni:
– nimi ja kontaktandmed;
– toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod);
– tellimuse või ostudokumendi number.
Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale
defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise
korral kaotab Klient õiguse nõuda KG Kaubandus OÜ-lt tasuta toote
vahetamist. Toote praagi ilmnemisel tuleks lõpetada koheselt materjali
paigaldamine/kasutamine ning teavitada müüjalt praagi ilmnemisel
info@viimsiturg.ee.
6.2. Peale pretensiooni esitamist kohustub KG Kaubandus OÜ Kliendi kaebusele
kirjaliku vastuse andma 15 päeva jooksul.
6.3. Kui kaubal on tootmisdefekt, siis võib Klient nõuda toote/detaili vahetamist
või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata KG Kaubandus
võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või
põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust,
lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning Kliendi võimalust saada
lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.
6.4. Puudusega toote asendamise korral on KG Kaubandus OÜ-l õigus nõuda
Kliendilt puudusega toote tagastamist. KG Kaubandus kannab toote
vahetamisega seotud transpordikulud. Kompenseerimisele ei kuulu praak
toodete paigaldus või taastamiskulu.
6.5. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote
parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui
KG Kaubandus OÜ keeldub õigustamatult toote parandamisest või
asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist
või kui toote parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile
põhjendamatuid ebamugavusi.
6.6. KG Kaubandus OÜ ei vastuta:
– Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;
– Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise
tagajärjel;
– Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.
7. VASTUTUS JA MÄÄRAMATU JÕUD

7.1. KG Kaubandus OÜ vastutab Kliendi ees KG Kaubandus OÜ poolt käesolevate
tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates
õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2. Klient vastutab KG Kaubandus OÜ ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste
rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides
sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta
käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega
viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või
mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav
(vääramatu jõud).
7.4. KG Kaubandus OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile
tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste
raames.
7.5. KG Kaubandus OÜ ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient
võttis enda peale kolmandate (KG Kaubandus OÜ mittesõltuvate) isikute ees
kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
7.6. KG Kaubandus OÜ ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude
tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.
8. MUUD TINGIMUSED

8.1. KG Kaubandus OÜ kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi
ostutellimuse täitmiseks. KG Kaubandus OÜ ei avalda ostude
sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele
osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.
8.2. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient
ja KG Kaubandus OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning
pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
8.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi
lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust
tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on
nii Kliendil kui ka KG Kaubandus OÜ-l õigus pöörduda oma õiguste
kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.